مرکز تصویربرداری مهرگان شمال ،پیشرفته ترین مرکز تصویربرداری در مازندران

ام.آر.آی ، سی تی اسکن رادیولوژی ، ماموگرافی ،پانورکس (دیجیتال) سونوگرافی ، سنجش تراکم استخوان

تنها مرکز ام.آر.آی باز ، بدون ترس و محدودیت در استان مازندران

ورود به سایت