ورود به پنل بیمار

برای دریافت جواب تصویر برداری یا گرفتن نوبت کد ملی و شماره تلفنی که در هنگام پذیرش ارائه داده اید را وارد نمایید.